talawas blog

Chuyên mục:

Đào Thị Diến – Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henry Rivière: Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại

06/10/2010 | 1:41 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Lịch sử, Tư liệu
Thẻ:

Báo cáo số 611 ngày 25/4 và 13/5/1882 của Henry Rivière gửi Bộ trưởng Hải quân và Thuộc địa Pháp sau đây vừa được công bố trong Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Viện Sử học Ha Nội, số 7 (411), 2010.

Xem bằng bản PDF tại đây.

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Đào Thị Diến – Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henry Rivière: Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại”)

  1. […] Đào Thị Diến – Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần th…  –  http://www.talawas.org/?p=25079 […]

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả