Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Tran Vang Sao,
Toi bi bat
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5782&rb=08
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.92.164.184)