Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Do Hoang Dieu,
Rung minh
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8546&rb=0101
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.92.164.184)