Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Nhom hoi la gi?
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10817&rb=0506
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.145.103.69)