Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Vien Linh,
Tinh nuoc man
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12139&rb=08
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.80.82.9)