Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Ngo Minh,
Phung Cung trong toi
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12778&rb=
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.92.150.98)