Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Aleksandr Solzhenitsyn,
Tang lop ki gia
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14442&rb=0306
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.166.203.17)