Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Trung Duong,
Lap dong
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14461&rb=07
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.80.82.9)