trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 235 bài
  1 - 20 / 235 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Ngôn ngữ
Loạt bài: Vấn đề chính tả
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 
26.6.2002
Dũng Vũ
Tiếng Việt - Vài vấn đề chữ viết
 1   2 
 
1)

C.     Cách viết thế “y” bằng “i”

Như đã biết, một trong những đề tài cải cách chữ Việt đã được giới ngôn ngữ học Việt Nam quan tâm là thay thế mẫu tự “y” bằng “i” trong lối viết. Dù đã được bàn cãi khá lâu và có lẽ đã có sắc lệnh sửa đổi, nhưng nhiều người Việt sống ở hải ngoại vẫn chưa rõ các quy tắc cụ thể ra sao, có dễ dùng không, hay còn phải nhức đầu với nhiều trường hợp ngoại lệ.

Theo tôi, việc thay thế “y” bằng “i” không đáng đặt thành vấn đề. Ðổi hay không, không ai có thể loại bỏ “y” ra khỏi bộ ký tự tiếng Việt. Cách viết với “y” xưa nay không gây ra lỗi lầm hoặc tình trạng đa nghĩa. Ngoài ra cũng cần nên tôn trọng quan niệm thẩm mỹ của người viết, nếu nó không làm tổn thương ngôn ngữ. Có người thích viết “y” thay vì “i” vì họ cho là nó thanh tao. Ðơn giản vậy thôi. Và ngược lại.

Thành thử không cần phải xem đó là vấn đề. Còn nhiều vấn đề khác đúng nghĩa hơn và đáng được giải quyết hơn. Song nếu vẫn muốn xem đó là vấn đề, chúng ta vẫn có cách giải quyết.

Phân tích cách viết thế “y” bằng “i”

Muốn xác định quy tắc thế, tất nhiên phải đi dò từng chữ chứa “y” “i” trong từ điển, xem chữ nào thế được. Ngồi lật hàng ngàn trang từ điển sẽ mất thì giờ ghê gớm. Cho nên hãy để cho máy làm là tốt nhất.

Cách thức chúng ta làm không có gì khác hơn là đi viết một chương trình phân tích từ vựng tiếng Việt2). (Xin lưu ý, bài đọc khá khô khan, song tiếc là phải cần đến dữ liệu để làm rõ vấn đề. Những kết quả của máy chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tuy vậy, do dung lượng bài viết có giới hạn, tôi chỉ để một phần).

Thử nghiệm với một băng từ vựng (lexical bank) tiếng Việt khoảng 40000 từ, kết quả cho thấy, mẫu tự “y” chỉ xuất hiện trong các trường hợp chữ chứa những nguyên âm/cụm nguyên âm (độc lập với âm hệ: sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng không dấu) sau đây:

Y, ay, ây, iay, iây, oay, uay, uây, uy, uya, uyê, uyu, yê, yêu

Sau đây, tuần tự từng trường hợp một, hãy thử xem có thể thế “y” bằng “i” được hay không. Trước nhất, xem trường hợp một chữ chỉ có một nguyên âm duy nhất là “y”.

1.             Thế “y” bằng “i”

Thử nghiệm: Vài ví dụ có thể thế được: “Y” là hắn, viết thành “i”. “Hy vọng” viết thành “hi vọng”. “Quy  luật” viết thành “qui luật”.

Nếu thay thế được, một phần kết quả sẽ là:

y -> i, hy -> hi, ly -> li, quy -> qui, ty -> ti, kỹ -> kĩ, mỹ -> mĩ, quỹ -> quĩ, sỹ -> sĩ, vỹ -> vĩ, ỷ -> ỉ, hỷ -> hỉ, kỷ -> kỉ, quỷ -> quỉ, tỷ -> tỉ, ý -> í, ký -> kí, lý -> lí, quý -> quí, kỳ -> kì, quỳ -> quì, kỵ -> kị, tỵ -> tị, huynh ->  huinh, huỳnh ->  huình, quýnh -> quính, quỳnh -> quình (xem thêm phần dữ liệu)

Nhận xét: Nếu một chữ chỉ chứa một nguyên âm duy nhất là “y”, hoán chuyển “y” thành “i” không làm thay đổi ngữ nghĩa (semantic), nghĩa là thế “y” bằng “i” được, bởi chữ mới (vừa được thế bằng “i”) chưa tồn tại.

2.             Thế “ay” bằng “ai”

Thử nghiệm: Tương tự như thế “y” bằng “i”, biến cụm nguyên âm “ay” thành “ai”. Ví dụ, “cay” thành “cai”, “cáy” thành “cái”, “day” thành “dai”, “dạy” thành “dại”, v.v..

Chỉ cần thử nghiệm vài trường hợp, đã thấy là không ổn. “Cay” như “cay đắng” khác “cai” như “cai nghiện”; “cáy” như “cua cáy” khác “cái” như “cái nhà”; “day” như  “day dứt” khác “dai” như “dai dẳng”; “dạy” như “dạy học” khác “dại” như “dại dột”, ...

Kết quả: [[ ay -> ai, bay -> bai, cay -> cai, day -> dai, đay -> đai, gay -> gai, hay -> hai, lay -> lai, may -> mai, nay -> nai, quay -> quai, ray -> rai, say -> sai, tay -> tai, vay -> vai, xay -> xai, chay -> chai, gay -> gai, khay -> khai, nhay -> nhai, phay – phai, v.v... ]] (xem tiếp phần dữ liệu; loại bỏ trường hợp phi lý)

Nhận xét: Thế “ay” bằng “ai” sẽ làm thay đổi ngữ nghĩa. Không thế được.

3.             Thế “ây” bằng “âi”

Thử nghiệm: “Bây” thành “bâi” (“bâi” chưa có ý nghĩa); “cây” thành “câi” (“câi” chưa có ý nghĩa), “dây” thành “dâi” (“dâi” chưa có ý nghĩa),  “đây” thành “đâi” (“đâi” chưa có ý nghĩa), ... (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “ây” thành “âi” không làm thay đổi ngữ nghĩa. Những chữ như “bâi”, “câi”, “dâi”, “đâi”, ... chưa bao giờ tồn tại. Thế “ây” bằng “âi” được; chỉ thay đổi ký tự (character).

4.             Thế “iay” bằng “iai”

Thử nghiệm: “Giãy” như “giãy chết” khác “giãi” như “giãi bày”. “Giày” như “chiếc giày”, “giài” không có nghĩa. Tuy vậy, thế “giày” bằng “giài” không được. “Giày” được phát âm ngắn hơn “giài", ... (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “iay” thành “iai” làm thay đổi ngữ nghĩa hoặc cách phát âm3). Thế “iay” bằng “iai” không được.

5.             Thế “iây” bằng “iâi”

Thử nghiệm: “Giây” như “giây phút”; “giâi” không có nghĩa. “Giấy” như “giấy tờ”; “giấi” không có nghĩa, ... (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “iây” bằng “iâi” không làm thay đổi ngữ nghĩa và cách phát âm. “” là một âm nhanh. Thế “iây” bằng “iâi” được. Hoán chuyển “iây” thành “iâi” chỉ thay đổi ký tự

6.             Thế “oay” bằng “oai”

Thử nghiệm: Trong nhóm này chỉ có vài trường hợp xuất hiện trong chữ Việt: “ngoáy” như “ngoáy tai”, “ngoái” như “ngoái cổ lại”. Thế “ngoáy” bằng “ngoái” không được (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “oay” thành “oai” làm thay đổi ngữ nghĩa. Thế “oay” bằng “oai” không được.

7.             Thế “uay” bằng “uai”

Thử nghiệm: Trong nhóm này cũng chỉ có vài trường hợp: “quay” như “quay vòng”; “quai” như “quai bị”. Thế “quay” bằng “quai” không được (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “uay” thành “uai” làm thay đổi ngữ nghĩa. Thế “uay” bằng “uai” không được.

8.             Thế “uây” bằng “uâi”

Thử nghiệm: Nhóm này tương tự như nhóm <iây, iâi>, có chứa âm “â”. “Quây” như “quây quần”; “quâi” không có nghĩa. “Quấy” như “quấy phá”; “quấi” không có nghĩa, ... (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “uây” thành“uâi” chỉ thay đổi ký tự. Thế “uây” bằng “uâi” được.

9.             Thế “uy” bằng “ui”

Thử nghiệm: “Suy” như “suy nghĩ”, “sui” như “sui gia”. Thế “suy” bằng “sui” không được. “Tuy” không giống “tui” là tiếng xưng hô. Thế “tuy” bằng “tui” không được, ... (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “uy” thành “ui" làm thay đổi ngữ nghĩa. Thế “uy” bằng “ui” không được.

10.         Thế “uya” bằng “uia”

Thử nghiệm: Nhóm này chỉ có vài chữ dùng được: “Khuya” như “đêm khuya”; “khuia” không có nghĩa (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “uya” thành “uia” chỉ thay đổi ký tự. Thế “uya” bằng “uia” được.

11.         Thế “uyê” bằng “uiê”

Nhóm này có thể được phối hợp bằng 3 cách: phụ âm đứng trước nguyên âm, phụ âm đứng sau nguyên âm và phụ âm đứng trước/sau nguyên âm. Nếu liệt kê cả ba cách, e sẽ rất nhiều, cho nên chỉ xin tóm gọn kết quả của trường hợp phụ âm đứng trước/sau nguyên âm. Bạn nào muốn xét cặn kẽ, có thể cắt chữ mà xét cho hai trường hợp kia. (Xem phần dữ liệu).

Thử nghiệm: “Duyên” như “duyên dáng”; “duiên” không có nghĩa. “Duyệt” như “phê duyệt”; “duiệt” không có nghĩa. “Nguyên” như “nguyên thủy”; “nguiên” không có nghĩa. “Nguyễn” như họ Nguyễn; “nguiễn” không có nghĩa. “Tuyết” như trời tuyết; “tuiết” không có nghĩa.

Nhận xét: Hoán chuyển “uyê” thành “uiê” chỉ thay đổi ký tự. Thế “uyê” bằng “uiê” được.

12.         Thế “uyu” bằng “uiu”

Thử nghiệm: Nhóm này cũng chỉ có vài chữ dùng được: “Khuỵu” như “khuỵu xuống”; “khuịu” không có nghĩa. “Khuỷu” như “khuỷu tay”; “khuỉu” không có nghĩa (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “uyu” thành “uiu” chỉ thay đổi ký tự. Thế “uyu” bằng “uỉu” được.

13.         Thế “yê” bằng “iê”

Thử nghiệm: Nhóm này cũng chỉ có vài chữ dùng được: “Yên” như “yên lặng”; “iên” không có nghĩa. “Yết” như “yết thị”; “iết” không có nghĩa (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “yê” sang “iê” chỉ thay đổi ký tự. Thế “yê” bằng “iê” được.

14.         Thế “yêu” bằng “iêi”

Thử nghiệm: “Yêu” như “yêu thương”; “iêu” không có nghĩa. “Yếu” như “yếu đuối”; “iếu” không có nghĩa. “Yểu” như “chết yểu”; “iểu” không có nghĩa  (xem thêm phần dữ liệu).

Nhận xét: Hoán chuyển “yêu” thành “iêu” chỉ thay đổi ký tự. Thế “yêu” bằng “iêu” được.

Từ hơn 2700 kết quả máy tính cho ra, chúng ta có thể rút ra được quy luật gì để thay thế “y” bằng “i” ?

Tóm lược giải thuật

Bước 1: Tìm các trường hợp nguyên âm và cụm nguyên âm chứa “y” (không kể dấu). Kết quả:

VOCAL_Y = { y, ay, ây, iay, iây, oay, uay, uây, uy, uya, uyê, uyu, yê, yêu }

Bước 2: Thay thế “y” bằng “i” trong các cụm nguyên âm chứa “y” (VOCAL_Y). Xác định sự tồn tại và cách phát âm của chữ mới bằng cách đối chiếu với băng từ vựng gốc. Kết quả:

·           Những chữ chỉ có “y” thế được.

·           Những chữ chứa “ay” không thế được.

·           Những chữ chứa “ây” thế được.

·           Những chữ chứa “iay” không thế được.

·           Những chữ chứa “iây” thế được.

·           Những chữ chứa “oay” không thế được.

·           Những chữ chứa “uay” không thế được.

·           Những chữ chứa “uây” thế được.

·           Những chữ chứa “uy” không thế được.

·           Những chữ chứa “uya” thế được.

·           Những chữ chứa “uyê” thế được.

·           Những chữ chứa “uyu” thế được

·           Những chữ chứa “yê” thế được.

·           Những chữ chứa “yêu” thế được.

Bước 3: Lọc lựa những trường hợp thế được:

·           Những chữ chỉ có “y”

·           Những chữ chứa cụm nguyên âm “ây”, “iây”, “uây”, “uya”, “uyê”, “uyu”, “yê”, “yêu”.

Tại sao? Vì:

·           Những chữ được thế bằng “i” chưa mang ý nghĩa.

Có thể thế “y” bằng “i” với điều kiện phép thế không được làm tổn thương tính phát âm nhanh. “Giẫy” được phát âm nhanh. Khi thế “y” bằng “i” thành “giẫi”, ta vẫn có thể phát âm nhanh nhờ âm “â” phía trước. Trong khi đó “giãy” không thế bằng “giãi” được “giãy” được phát âm nhanh hơn “giãi”.

Bước 4: Thành lập quy tắc thế (nếu muốn):

Trường hợp thế “y” bằng “i” được:

1)        Chữ chỉ chứa một nguyên âm duy nhất là “y”. (Trường hợp đặc biệt: “quy” thế thành “qui” được4) )

2)        Chữ chứa nguyên âm có dấu nón lá “^”: “ây”, “iây”, “uây”, “uyê”, “yê”, “yêu”.

3)        Chữ chứa “y” đứng giữa 2 nguyên âm: “uya”, “uyu”.

(còn tiếp)

Dũng Vũ   (Stuttgart)

______________________________

Chú thích:

1) Trích từ Thử bàn về tiếng Việt, Dung Vu, 1999, Stuttgart.
2) VILAS (Vietnamese Lexical Analyse System), Dung Vu, 1997, Stuttgart.
3) Speech Analyzer, SIL International, 2000. www.sil.org
4) “Qu” có thể được chứng minh là một đơn vị phụ âm của chữ Việt (xem phần Phụ âm). Có nhiều trường hợp mà cách phát âm “ui” và “uy” không giống nhau. Có thể nhận thấy sự khác biệt qua phân tích âm [xem 3]).

Phụ lục:

Mọi dữ liệu dưới đây là một phần kết quả của hệ phân tích từ vựng VILAS. Xin lưu ý, chỉ cần phát hiện một chữ trong một tổ hợp [.., ..] không thế được, kể như tổ hợp ấy không chấp nhận phép thế một cách hoàn toàn. Hãy loại bỏ những cụm ký tự vô lý (một điểm bất ổn trong cách thành lập chữ Việt nhân đây cũng được chứng minh).


[y, i]: Kết quả ghép phụ âm bên trái (left attributed)
y -> i, by -> bi, cy -> ci, dy -> di, đy -> đi, gy -> gi, hy -> hi, ky -> ki, ly -> li, my -> mi, ny -> ni, quy -> qui, ry -> ri, sy -> si, ty -> ti, vy -> vi, xy -> xi, chy -> chi, ghy -> ghi, khy -> khi, nhy -> nhi, phy -> phi, thy -> thi, try -> tri, y -> i, ỹ -> ĩ, bỹ -> bĩ, cỹ -> cĩ, dỹ -> dĩ, đỹ -> đĩ, gỹ -> gĩ, hỹ -> hĩ, kỹ -> kĩ, lỹ -> lĩ, mỹ -> mĩ, nỹ -> nĩ, quỹ -> quĩ, rỹ -> rĩ, sỹ -> sĩ, tỹ -> tĩ, vỹ -> vĩ, xỹ -> xĩ, chỹ -> chĩ, ghỹ -> ghĩ, khỹ -> khĩ, nhỹ -> nhĩ, phỹ -> phĩ, thỹ -> thĩ, trỹ -> trĩ, ỹ -> ĩ, ỷ -> ỉ, bỷ -> bỉ, cỷ -> cỉ, dỷ -> dỉ, đỷ -> đỉ, gỷ -> gỉ, hỷ -> hỉ, kỷ -> kỉ, lỷ -> lỉ, mỷ -> mỉ, nỷ -> nỉ, quỷ -> quỉ, rỷ -> rỉ, sỷ -> sỉ, tỷ -> tỉ, vỷ -> vỉ, xỷ -> xỉ, chỷ -> chỉ, ghỷ -> ghỉ, khỷ -> khỉ, nhỷ -> nhỉ, phỷ -> phỉ, thỷ -> thỉ, trỷ -> trỉ, ỷ -> ỉ, ý -> í, bý -> bí, cý -> cí, dý -> dí, đý -> đí, gý -> gí, hý -> hí, ký -> kí, lý -> lí, mý -> mí, ný -> ní, quý -> quí, rý -> rí, sý -> sí, tý -> tí, vý -> ví, xý -> xí, chý -> chí, ghý -> ghí, khý -> khí, nhý -> nhí, phý -> phí, thý -> thí, trý -> trí, ý -> í, ỳ -> ì, bỳ -> bì, cỳ -> cì, dỳ -> dì, đỳ -> đì, gỳ -> gì, hỳ -> hì, kỳ -> kì, lỳ -> lì, mỳ -> mì, nỳ -> nì, quỳ -> quì, rỳ -> rì, sỳ -> sì, tỳ -> tì, vỳ -> vì, xỳ -> xì, chỳ -> chì, ghỳ -> ghì, khỳ -> khì, nhỳ -> nhì, phỳ -> phì, thỳ -> thì, trỳ -> trì, ỳ -> ì, ỵ -> ị, bỵ -> bị, cỵ -> cị, dỵ -> dị, đỵ -> đị, gỵ -> gị, hỵ -> hị, kỵ -> kị, lỵ -> lị, mỵ -> mị, nỵ -> nị, quỵ -> quị, rỵ -> rị, sỵ -> sị, tỵ -> tị, vỵ -> vị, xỵ -> xị, chỵ -> chị, ghỵ -> ghị, khỵ -> khị, nhỵ -> nhị, phỵ -> phị, thỵ -> thị, trỵ -> trị, ỵ -> ị

[ay, ai]:
ay -> ai, bay -> bai, cay -> cai, day -> dai, đay -> đai, gay -> gai, hay -> hai, kay -> kai, lay -> lai, may -> mai, nay -> nai, quay -> quai, ray -> rai, say -> sai, tay -> tai, vay -> vai, xay -> xai, chay -> chai, gay -> gai, khay -> khai, nhay -> nhai, phay -> phai, thay -> thai, ngay -> ngai, tray -> trai, ay -> ai, ãy -> ãi, bãy -> bãi, cãy -> cãi, dãy -> dãi, đãy -> đãi, gãy -> gãi, hãy -> hãi, kãy -> kãi, lãy -> lãi, mãy -> mãi, nãy -> nãi, quãy -> quãi, rãy -> rãi, sãy -> sãi, tãy -> tãi, vãy -> vãi, xãy -> xãi, chãy -> chãi, gãy -> gãi, khãy -> khãi, nhãy -> nhãi, phãy -> phãi, thãy -> thãi, ngãy -> ngãi, trãy -> trãi, ãy -> ãi, ảy -> ải, bảy -> bải, cảy -> cải, dảy -> dải, đảy -> đải, gảy -> gải, hảy -> hải, kảy -> kải, lảy -> lải, mảy -> mải, nảy -> nải, quảy -> quải, rảy -> rải, sảy -> sải, tảy -> tải, vảy -> vải, xảy -> xải, chảy -> chải, gảy -> gải, khảy -> khải, nhảy -> nhải, phảy -> phải, thảy -> thải, ngảy -> ngải, trảy -> trải, ảy -> ải, áy -> ái, báy -> bái, cáy -> cái, dáy -> dái, đáy -> đái, gáy -> gái, háy -> hái, káy -> kái, láy -> lái, máy -> mái, náy -> nái, quáy -> quái, ráy -> rái, sáy -> sái, táy -> tái, váy -> vái, xáy -> xái, cháy -> chái, gáy -> gái, kháy -> khái, nháy -> nhái, pháy -> phái, tháy -> thái, ngáy -> ngái, tráy -> trái, áy -> ái, ày -> ài, bày -> bài, cày -> cài, dày -> dài, đày -> đài, gày -> gài, hày -> hài, kày -> kài, lày -> lài, mày -> mài, này -> nài, quày -> quài, rày -> rài, sày -> sài, tày -> tài, vày -> vài, xày -> xài, chày -> chài, gày -> gài, khày -> khài, nhày -> nhài, phày -> phài, thày -> thài, ngày -> ngài, trày -> trài, ày -> ài, ạy -> ại, bạy -> bại, cạy -> cại, dạy -> dại, đạy -> đại, gạy -> gại, hạy -> hại, kạy -> kại, lạy -> lại, mạy -> mại, nạy -> nại, quạy -> quại, rạy -> rại, sạy -> sại, tạy -> tại, vạy -> vại, xạy -> xại, chạy -> chại, gạy -> gại, khạy -> khại, nhạy -> nhại, phạy -> phại, thạy -> thại, ngạy -> ngại, trạy -> trại, ạy -> ại

[ây, âi]:
ây -> âi, bây -> bâi, cây -> câi, dây -> dâi, đây -> đâi, gây -> gâi, hây -> hâi, kây -> kâi, lây -> lâi, mây -> mâi, nây -> nâi, quây -> quâi, rây -> râi, sây -> sâi, tây -> tâi, vây -> vâi, xây -> xâi, chây -> châi, ghây -> ghâi, khây -> khâi, nhây -> nhâi, phây -> phâi, thây -> thâi, ngây -> ngâi, trây -> trâi, ây -> âi, ẫy -> ẫi, bẫy -> bẫi, cẫy -> cẫi, dẫy -> dẫi, đẫy -> đẫi, gẫy -> gẫi, hẫy -> hẫi, kẫy -> kẫi, lẫy -> lẫi, mẫy -> mẫi, nẫy -> nẫi, quẫy -> quẫi, rẫy -> rẫi, sẫy -> sẫi, tẫy -> tẫi, vẫy -> vẫi, xẫy -> xẫi, chẫy -> chẫi, ghẫy -> ghẫi, khẫy -> khẫi, nhẫy -> nhẫi, phẫy -> phẫi, thẫy -> thẫi, ngẫy -> ngẫi, trẫy -> trẫi, ẫy -> ẫi, ẩy -> ẩi, bẩy -> bẩi, cẩy -> cẩi, dẩy -> dẩi, đẩy -> đẩi, gẩy -> gẩi, hẩy -> hẩi, kẩy -> kẩi, lẩy -> lẩi, mẩy -> mẩi, nẩy -> nẩi, quẩy -> quẩi, rẩy -> rẩi, sẩy -> sẩi, tẩy -> tẩi, vẩy -> vẩi, xẩy -> xẩi, chẩy -> chẩi, ghẩy -> ghẩi, khẩy -> khẩi, nhẩy -> nhẩi, phẩy -> phẩi, thẩy -> thẩi, ngẩy -> ngẩi, trẩy -> trẩi, ẩy -> ẩi, ấy -> ấi, bấy -> bấi, cấy -> cấi, dấy -> dấi, đấy -> đấi, gấy -> gấi, hấy -> hấi, kấy -> kấi, lấy -> lấi, mấy -> mấi, nấy -> nấi, quấy -> quấi, rấy -> rấi, sấy -> sấi, tấy -> tấi, vấy -> vấi, xấy -> xấi, chấy -> chấi, ghấy -> ghấi, khấy -> khấi, nhấy -> nhấi, phấy -> phấi, thấy -> thấi, ngấy -> ngấi, trấy -> trấi, ấy -> ấi, ầy -> ầi, bầy -> bầi, cầy -> cầi, dầy -> dầi, đầy -> đầi, gầy -> gầi, hầy -> hầi, kầy -> kầi, lầy -> lầi, mầy -> mầi, nầy -> nầi, quầy -> quầi, rầy -> rầi, sầy -> sầi, tầy -> tầi, vầy -> vầi, xầy -> xầi, chầy -> chầi, ghầy -> ghầi, khầy -> khầi, nhầy -> nhầi, phầy -> phầi, thầy -> thầi, ngầy -> ngầi, trầy -> trầi, ầy -> ầi, ậy -> ậi, bậy -> bậi, cậy -> cậi, dậy -> dậi, đậy -> đậi, gậy -> gậi, hậy -> hậi, kậy -> kậi, lậy -> lậi, mậy -> mậi, nậy -> nậi, quậy -> quậi, rậy -> rậi, sậy -> sậi, tậy -> tậi, vậy -> vậi, xậy -> xậi, chậy -> chậi, ghậy -> ghậi, khậy -> khậi, nhậy -> nhậi, phậy -> phậi, thậy -> thậi, ngậy -> ngậi, trậy -> trậi, ậy -> ậi

[iay, iai]:
iay -> iai, biay -> biai, ciay -> ciai, diay -> diai, điay -> điai, giay -> giai, hiay -> hiai, kiay -> kiai, liay -> liai, miay -> miai, niay -> niai, quiay -> quiai, riay -> riai, siay -> siai, tiay -> tiai, viay -> viai, xiay -> xiai, chiay -> chiai, ghiay -> ghiai, khiay -> khiai, nhiay -> nhiai, phiay -> phiai, thiay -> thiai, triay -> triai, nghiay -> nghiai, iay -> iai, iãy -> iãi, biãy -> biãi, ciãy -> ciãi, diãy -> diãi, điãy -> điãi, giãy -> giãi, hiãy -> hiãi, kiãy -> kiãi, liãy -> liãi, miãy -> miãi, niãy -> niãi, quiãy -> quiãi, riãy -> riãi, siãy -> siãi, tiãy -> tiãi, viãy -> viãi, xiãy -> xiãi, chiãy -> chiãi, ghiãy -> ghiãi, khiãy -> khiãi, nhiãy -> nhiãi, phiãy -> phiãi, thiãy -> thiãi, triãy -> triãi, nghiãy -> nghiãi, iãy -> iãi, iảy -> iải, biảy -> biải, ciảy -> ciải, diảy -> diải, điảy -> điải, giảy -> giải, hiảy -> hiải, kiảy -> kiải, liảy -> liải, miảy -> miải, niảy -> niải, quiảy -> quiải, riảy -> riải, siảy -> siải, tiảy -> tiải, viảy -> viải, xiảy -> xiải, chiảy -> chiải, ghiảy -> ghiải, khiảy -> khiải, nhiảy -> nhiải, phiảy -> phiải, thiảy -> thiải, triảy -> triải, nghiảy -> nghiải, iảy -> iải, iáy -> iái, biáy -> biái, ciáy -> ciái, diáy -> diái, điáy -> điái, giáy -> giái, hiáy -> hiái, kiáy -> kiái, liáy -> liái, miáy -> miái, niáy -> niái, quiáy -> quiái, riáy -> riái, siáy -> siái, tiáy -> tiái, viáy -> viái, xiáy -> xiái, chiáy -> chiái, ghiáy -> ghiái, khiáy -> khiái, nhiáy -> nhiái, phiáy -> phiái, thiáy -> thiái, triáy -> triái, nghiáy -> nghiái, iáy -> iái, iày -> iài, biày -> biài, ciày -> ciài, diày -> diài, điày -> điài, giày -> giài, hiày -> hiài, kiày -> kiài, liày -> liài, miày -> miài, niày -> niài, quiày -> quiài, riày -> riài, siày -> siài, tiày -> tiài, viày -> viài, xiày -> xiài, chiày -> chiài, ghiày -> ghiài, khiày -> khiài, nhiày -> nhiài, phiày -> phiài, thiày -> thiài, triày -> triài, nghiày -> nghiài, iày -> iài, iạy -> iại, biạy -> biại, ciạy -> ciại, diạy -> diại, điạy -> điại, giạy -> giại, hiạy -> hiại, kiạy -> kiại, liạy -> liại, miạy -> miại, niạy -> niại, quiạy -> quiại, riạy -> riại, siạy -> siại, tiạy -> tiại, viạy -> viại, xiạy -> xiại, chiạy -> chiại, ghiạy -> ghiại, khiạy -> khiại, nhiạy -> nhiại, phiạy -> phiại, thiạy -> thiại, triạy -> triại, nghiạy -> nghiại, iạy -> iại

[iây, iâi]:
iây -> iâi, biây -> biâi, ciây -> ciâi, diây -> diâi, điây -> điâi, giây -> giâi, hiây -> hiâi, kiây -> kiâi, liây -> liâi, miây -> miâi, niây -> niâi, quiây -> quiâi, riây -> riâi, siây -> siâi, tiây -> tiâi, viây -> viâi, xiây -> xiâi, chiây -> chiâi, ghiây -> ghiâi, khiây -> khiâi, nhiây -> nhiâi, phiây -> phiâi, thiây -> thiâi, triây -> triâi, nghiây -> nghiâi, iây -> iâi, iẫy -> iẫi, biẫy -> biẫi, ciẫy -> ciẫi, diẫy -> diẫi, điẫy -> điẫi, giẫy -> giẫi, hiẫy -> hiẫi, kiẫy -> kiẫi, liẫy -> liẫi, miẫy -> miẫi, niẫy -> niẫi, quiẫy -> quiẫi, riẫy -> riẫi, siẫy -> siẫi, tiẫy -> tiẫi, viẫy -> viẫi, xiẫy -> xiẫi, chiẫy -> chiẫi, ghiẫy -> ghiẫi, khiẫy -> khiẫi, nhiẫy -> nhiẫi, phiẫy -> phiẫi, thiẫy -> thiẫi, triẫy -> triẫi, nghiẫy -> nghiẫi, iẫy -> iẫi, iẩy -> iẩi, biẩy -> biẩi, ciẩy -> ciẩi, diẩy -> diẩi, điẩy -> điẩi, giẩy -> giẩi, hiẩy -> hiẩi, kiẩy -> kiẩi, liẩy -> liẩi, miẩy -> miẩi, niẩy -> niẩi, quiẩy -> quiẩi, riẩy -> riẩi, siẩy -> siẩi, tiẩy -> tiẩi, viẩy -> viẩi, xiẩy -> xiẩi, chiẩy -> chiẩi, ghiẩy -> ghiẩi, khiẩy -> khiẩi, nhiẩy -> nhiẩi, phiẩy -> phiẩi, thiẩy -> thiẩi, triẩy -> triẩi, nghiẩy -> nghiẩi, iẩy -> iẩi, iấy -> iấi, biấy -> biấi, ciấy -> ciấi, diấy -> diấi, điấy -> điấi, giấy -> giấi, hiấy -> hiấi, kiấy -> kiấi, liấy -> liấi, miấy -> miấi, niấy -> niấi, quiấy -> quiấi, riấy -> riấi, siấy -> siấi, tiấy -> tiấi, viấy -> viấi, xiấy -> xiấi, chiấy -> chiấi, ghiấy -> ghiấi, khiấy -> khiấi, nhiấy -> nhiấi, phiấy -> phiấi, thiấy -> thiấi, triấy -> triấi, nghiấy -> nghiấi, iấy -> iấi, iầy -> iầi, biầy -> biầi, ciầy -> ciầi, diầy -> diầi, điầy -> điầi, giầy -> giầi, hiầy -> hiầi, kiầy -> kiầi, liầy -> liầi, miầy -> miầi, niầy -> niầi, quiầy -> quiầi, riầy -> riầi, siầy -> siầi, tiầy -> tiầi, viầy -> viầi, xiầy -> xiầi, chiầy -> chiầi, ghiầy -> ghiầi, khiầy -> khiầi, nhiầy -> nhiầi, phiầy -> phiầi, thiầy -> thiầi, triầy -> triầi, nghiầy -> nghiầi, iầy -> iầi, iậy -> iậi, biậy -> biậi, ciậy -> ciậi, diậy -> diậi, điậy -> điậi, giậy -> giậi, hiậy -> hiậi, kiậy -> kiậi, liậy -> liậi, miậy -> miậi, niậy -> niậi, quiậy -> quiậi, riậy -> riậi, siậy -> siậi, tiậy -> tiậi, viậy -> viậi, xiậy -> xiậi, chiậy -> chiậi, ghiậy -> ghiậi, khiậy -> khiậi, nhiậy -> nhiậi, phiậy -> phiậi, thiậy -> thiậi, triậy -> triậi, nghiậy -> nghiậi, iậy -> iậi

[oay, oai]:
oay -> oai, boay -> boai, coay -> coai, doay -> doai, đoay -> đoai, goay -> goai, hoay -> hoai, koay -> koai, loay -> loai, moay -> moai, noay -> noai, quoay -> quoai, roay -> roai, soay -> soai, toay -> toai, voay -> voai, xoay -> xoai, choay -> choai, ghoay -> ghoai, khoay -> khoai, nhoay -> nhoai, phoay -> phoai, thoay -> thoai, ngoay -> ngoai, troay -> troai, oay -> oai, oãy -> oãi, boãy -> boãi, coãy -> coãi, doãy -> doãi, đoãy -> đoãi, goãy -> goãi, hoãy -> hoãi, koãy -> koãi, loãy -> loãi, moãy -> moãi, noãy -> noãi, quoãy -> quoãi, roãy -> roãi, soãy -> soãi, toãy -> toãi, voãy -> voãi, xoãy -> xoãi, choãy -> choãi, ghoãy -> ghoãi, khoãy -> khoãi, nhoãy -> nhoãi, phoãy -> phoãi, thoãy -> thoãi, ngoãy -> ngoãi, troãy -> troãi, oãy -> oãi, oảy -> oải, boảy -> boải, coảy -> coải, doảy -> doải, đoảy -> đoải, goảy -> goải, hoảy -> hoải, koảy -> koải, loảy -> loải, moảy -> moải, noảy -> noải, quoảy -> quoải, roảy -> roải, soảy -> soải, toảy -> toải, voảy -> voải, xoảy -> xoải, choảy -> choải, ghoảy -> ghoải, khoảy -> khoải, nhoảy -> nhoải, phoảy -> phoải, thoảy -> thoải, ngoảy -> ngoải, troảy -> troải, oảy -> oải, oáy -> oái, boáy -> boái, coáy -> coái, doáy -> doái, đoáy -> đoái, goáy -> goái, hoáy -> hoái, koáy -> koái, loáy -> loái, moáy -> moái, noáy -> noái, quoáy -> quoái, roáy -> roái, soáy -> soái, toáy -> toái, voáy -> voái, xoáy -> xoái, choáy -> choái, ghoáy -> ghoái, khoáy -> khoái, nhoáy -> nhoái, phoáy -> phoái, thoáy -> thoái, ngoáy -> ngoái, troáy -> troái, oáy -> oái, oày -> oài, boày -> boài, coày -> coài, doày -> doài, đoày -> đoài, goày -> goài, hoày -> hoài, koày -> koài, loày -> loài, moày -> moài, noày -> noài, quoày -> quoài, roày -> roài, soày -> soài, toày -> toài, voày -> voài, xoày -> xoài, choày -> choài, ghoày -> ghoài, khoày -> khoài, nhoày -> nhoài, phoày -> phoài, thoày -> thoài, ngoày -> ngoài, troày -> troài, oày -> oài, oạy -> oại, boạy -> boại, coạy -> coại, doạy -> doại, đoạy -> đoại, goạy -> goại, hoạy -> hoại, koạy -> koại, loạy -> loại, moạy -> moại, noạy -> noại, quoạy -> quoại, roạy -> roại, soạy -> soại, toạy -> toại, voạy -> voại, xoạy -> xoại, choạy -> choại, ghoạy -> ghoại, khoạy -> khoại, nhoạy -> nhoại, phoạy -> phoại, thoạy -> thoại, ngoạy -> ngoại, troạy -> troại, oạy -> oại

[uay, uai]:
uay -> uai, buay -> buai, cuay -> cuai, duay -> duai, đuay -> đuai, guay -> guai, huay -> huai, kuay -> kuai, luay -> luai, muay -> muai, nuay -> nuai, quay -> quai, ruay -> ruai, suay -> suai, tuay -> tuai, vuay -> vuai, xuay -> xuai, chuay -> chuai, ghuay -> ghuai, khuay -> khuai, nhuay -> nhuai, phuay -> phuai, thuay -> thuai, nguay -> nguai, truay -> truai, uay -> uai, uãy -> uãi, buãy -> buãi, cuãy -> cuãi, duãy -> duãi, đuãy -> đuãi, guãy -> guãi, huãy -> huãi, kuãy -> kuãi, luãy -> luãi, muãy -> muãi, nuãy -> nuãi, quãy -> quãi, ruãy -> ruãi, suãy -> suãi, tuãy -> tuãi, vuãy -> vuãi, xuãy -> xuãi, chuãy -> chuãi, ghuãy -> ghuãi, khuãy -> khuãi, nhuãy -> nhuãi, phuãy -> phuãi, thuãy -> thuãi, nguãy -> nguãi, truãy -> truãi, uãy -> uãi, uảy -> uải, buảy -> buải, cuảy -> cuải, duảy -> duải, đuảy -> đuải, guảy -> guải, huảy -> huải, kuảy -> kuải, luảy -> luải, muảy -> muải, nuảy -> nuải, quảy -> quải, ruảy -> ruải, suảy -> suải, tuảy -> tuải, vuảy -> vuải, xuảy -> xuải, chuảy -> chuải, ghuảy -> ghuải, khuảy -> khuải, nhuảy -> nhuải, phuảy -> phuải, thuảy -> thuải, nguảy -> nguải, truảy -> truải, uảy -> uải, uáy -> uái, buáy -> buái, cuáy -> cuái, duáy -> duái, đuáy -> đuái, guáy -> guái, huáy -> huái, kuáy -> kuái, luáy -> luái, muáy -> muái, nuáy -> nuái, quáy -> quái, ruáy -> ruái, suáy -> suái, tuáy -> tuái, vuáy -> vuái, xuáy -> xuái, chuáy -> chuái, ghuáy -> ghuái, khuáy -> khuái, nhuáy -> nhuái, phuáy -> phuái, thuáy -> thuái, nguáy -> nguái, truáy -> truái, uáy -> uái, uày -> uài, buày -> buài, cuày -> cuài, duày -> duài, đuày -> đuài, guày -> guài, huày -> huài, kuày -> kuài, luày -> luài, muày -> muài, nuày -> nuài, quày -> quài, ruày -> ruài, suày -> suài, tuày -> tuài, vuày -> vuài, xuày -> xuài, chuày -> chuài, ghuày -> ghuài, khuày -> khuài, nhuày -> nhuài, phuày -> phuài, thuày -> thuài, nguày -> nguài, truày -> truài, uày -> uài, uạy -> uại, buạy -> buại, cuạy -> cuại, duạy -> duại, đuạy -> đuại, guạy -> guại, huạy -> huại, kuạy -> kuại, luạy -> luại, muạy -> muại, nuạy -> nuại, quạy -> quại, ruạy -> ruại, suạy -> suại, tuạy -> tuại, vuạy -> vuại, xuạy -> xuại, chuạy -> chuại, ghuạy -> ghuại, khuạy -> khuại, nhuạy -> nhuại, phuạy -> phuại, thuạy -> thuại, nguạy -> nguại, truạy -> truại, uạy -> uại

[uây, uâi]:
uây -> uâi, buây -> buâi, cuây -> cuâi, duây -> duâi, đuây -> đuâi, guây -> guâi, huây -> huâi, kuây -> kuâi, luây -> luâi, muây -> muâi, nuây -> nuâi, quây -> quâi, ruây -> ruâi, suây -> suâi, tuây -> tuâi, vuây -> vuâi, xuây -> xuâi, chuây -> chuâi, ghuây -> ghuâi, khuây -> khuâi, nhuây -> nhuâi, phuây -> phuâi, thuây -> thuâi, nguây -> nguâi, truây -> truâi, uây -> uâi, uẫy -> uẫi, buẫy -> buẫi, cuẫy -> cuẫi, duẫy -> duẫi, đuẫy -> đuẫi, guẫy -> guẫi, huẫy -> huẫi, kuẫy -> kuẫi, luẫy -> luẫi, muẫy -> muẫi, nuẫy -> nuẫi, quẫy -> quẫi, ruẫy -> ruẫi, suẫy -> suẫi, tuẫy -> tuẫi, vuẫy -> vuẫi, xuẫy -> xuẫi, chuẫy -> chuẫi, ghuẫy -> ghuẫi, khuẫy -> khuẫi, nhuẫy -> nhuẫi, phuẫy -> phuẫi, thuẫy -> thuẫi, nguẫy -> nguẫi, truẫy -> truẫi, uẫy -> uẫi, uẩy -> uẩi, buẩy -> buẩi, cuẩy -> cuẩi, duẩy -> duẩi, đuẩy -> đuẩi, guẩy -> guẩi, huẩy -> huẩi, kuẩy -> kuẩi, luẩy -> luẩi, muẩy -> muẩi, nuẩy -> nuẩi, quẩy -> quẩi, ruẩy -> ruẩi, suẩy -> suẩi, tuẩy -> tuẩi, vuẩy -> vuẩi, xuẩy -> xuẩi, chuẩy -> chuẩi, ghuẩy -> ghuẩi, khuẩy -> khuẩi, nhuẩy -> nhuẩi, phuẩy -> phuẩi, thuẩy -> thuẩi, nguẩy -> nguẩi, truẩy -> truẩi, uẩy -> uẩi, uấy -> uấi, buấy -> buấi, cuấy -> cuấi, duấy -> duấi, đuấy -> đuấi, guấy -> guấi, huấy -> huấi, kuấy -> kuấi, luấy -> luấi, muấy -> muấi, nuấy -> nuấi, quấy -> quấi, ruấy -> ruấi, suấy -> suấi, tuấy -> tuấi, vuấy -> vuấi, xuấy -> xuấi, chuấy -> chuấi, ghuấy -> ghuấi, khuấy -> khuấi, nhuấy -> nhuấi, phuấy -> phuấi, thuấy -> thuấi, nguấy -> nguấi, truấy -> truấi, uấy -> uấi, uầy -> uầi, buầy -> buầi, cuầy -> cuầi, duầy -> duầi, đuầy -> đuầi, guầy -> guầi, huầy -> huầi, kuầy -> kuầi, luầy -> luầi, muầy -> muầi, nuầy -> nuầi, quầy -> quầi, ruầy -> ruầi, suầy -> suầi, tuầy -> tuầi, vuầy -> vuầi, xuầy -> xuầi, chuầy -> chuầi, ghuầy -> ghuầi, khuầy -> khuầi, nhuầy -> nhuầi, phuầy -> phuầi, thuầy -> thuầi, nguầy -> nguầi, truầy -> truầi, uầy -> uầi, uậy -> uậi, buậy -> buậi, cuậy -> cuậi, duậy -> duậi, đuậy -> đuậi, guậy -> guậi, huậy -> huậi, kuậy -> kuậi, luậy -> luậi, muậy -> muậi, nuậy -> nuậi, quậy -> quậi, ruậy -> ruậi, suậy -> suậi, tuậy -> tuậi, vuậy -> vuậi, xuậy -> xuậi, chuậy -> chuậi, ghuậy -> ghuậi, khuậy -> khuậi, nhuậy -> nhuậi, phuậy -> phuậi, thuậy -> thuậi, nguậy -> nguậi, truậy -> truậi, uậy -> uậi

[uy, ui]:
uy -> ui, buy -> bui, cuy -> cui, duy -> dui, đuy -> đui, guy -> gui, huy -> hui, kuy -> kui, luy -> lui, muy -> mui, nuy -> nui, quy -> qui, ruy -> rui, suy -> sui, tuy -> tui, vuy -> vui, xuy -> xui, chuy -> chui, ghuy -> ghui, khuy -> khui, nhuy -> nhui, phuy -> phui, thuy -> thui, nguy -> ngui, truy -> trui, uy -> ui, ũy -> ũi, bũy -> bũi, cũy -> cũi, dũy -> dũi, đũy -> đũi, gũy -> gũi, hũy -> hũi, kũy -> kũi, lũy -> lũi, mũy -> mũi, nũy -> nũi, quũy -> quũi, rũy -> rũi, sũy -> sũi, tũy -> tũi, vũy -> vũi, xũy -> xũi, chũy -> chũi, ghũy -> ghũi, khũy -> khũi, nhũy -> nhũi, phũy -> phũi, thũy -> thũi, ngũy -> ngũi, trũy -> trũi, ũy -> ũi, ủy -> ủi, bủy -> bủi, củy -> củi, dủy -> dủi, đủy -> đủi, gủy -> gủi, hủy -> hủi, kủy -> kủi, lủy -> lủi, mủy -> mủi, nủy -> nủi, quủy -> quủi, rủy -> rủi, sủy -> sủi, tủy -> tủi, vủy -> vủi, xủy -> xủi, chủy -> chủi, ghủy -> ghủi, khủy -> khủi, nhủy -> nhủi, phủy -> phủi, thủy -> thủi, ngủy -> ngủi, trủy -> trủi, ủy -> ủi, úy -> úi, búy -> búi, cúy -> cúi, dúy -> dúi, đúy -> đúi, gúy -> gúi, húy -> húi, kúy -> kúi, lúy -> lúi, múy -> múi, núy -> núi, quúy -> quúi, rúy -> rúi, súy -> súi, túy -> túi, vúy -> vúi, xúy -> xúi, chúy -> chúi, ghúy -> ghúi, khúy -> khúi, nhúy -> nhúi, phúy -> phúi, thúy -> thúi, ngúy -> ngúi, trúy -> trúi, úy -> úi, ùy -> ùi, bùy -> bùi, cùy -> cùi, dùy -> dùi, đùy -> đùi, gùy -> gùi, hùy -> hùi, kùy -> kùi, lùy -> lùi, mùy -> mùi, nùy -> nùi, quùy -> quùi, rùy -> rùi, sùy -> sùi, tùy -> tùi, vùy -> vùi, xùy -> xùi, chùy -> chùi, ghùy -> ghùi, khùy -> khùi, nhùy -> nhùi, phùy -> phùi, thùy -> thùi, ngùy -> ngùi, trùy -> trùi, ùy -> ùi, ụy -> ụi, bụy -> bụi, cụy -> cụi, dụy -> dụi, đụy -> đụi, gụy -> gụi, hụy -> hụi, kụy -> kụi, lụy -> lụi, mụy -> mụi, nụy -> nụi, quụy -> quụi, rụy -> rụi, sụy -> sụi, tụy -> tụi, vụy -> vụi, xụy -> xụi, chụy -> chụi, ghụy -> ghụi, khụy -> khụi, nhụy -> nhụi, phụy -> phụi, thụy -> thụi, ngụy -> ngụi, trụy -> trụi, ụy -> ụi

[uya, uia]:
uya -> uia, buya -> buia, cuya -> cuia, duya -> duia, đuya -> đuia, guya -> guia, huya -> huia, kuya -> kuia, luya -> luia, muya -> muia, nuya -> nuia, quya -> quia, ruya -> ruia, suya -> suia, tuya -> tuia, vuya -> vuia, xuya -> xuia, chuya -> chuia, ghuya -> ghuia, khuya -> khuia, nhuya -> nhuia, phuya -> phuia, thuya -> thuia, nguya -> nguia, truya -> truia, uya -> uia, uỹa -> uĩa, buỹa -> buĩa, cuỹa -> cuĩa, duỹa -> duĩa, đuỹa -> đuĩa, guỹa -> guĩa, huỹa -> huĩa, kuỹa -> kuĩa, luỹa -> luĩa, muỹa -> muĩa, nuỹa -> nuĩa, quỹa -> quĩa, ruỹa -> ruĩa, suỹa -> suĩa, tuỹa -> tuĩa, vuỹa -> vuĩa, xuỹa -> xuĩa, chuỹa -> chuĩa, ghuỹa -> ghuĩa, khuỹa -> khuĩa, nhuỹa -> nhuĩa, phuỹa -> phuĩa, thuỹa -> thuĩa, nguỹa -> nguĩa, truỹa -> truĩa, uỹa -> uĩa, uỷa -> uỉa, buỷa -> buỉa, cuỷa -> cuỉa, duỷa -> duỉa, đuỷa -> đuỉa, guỷa -> guỉa, huỷa -> huỉa, kuỷa -> kuỉa, luỷa -> luỉa, muỷa -> muỉa, nuỷa -> nuỉa, quỷa -> quỉa, ruỷa -> ruỉa, suỷa -> suỉa, tuỷa -> tuỉa, vuỷa -> vuỉa, xuỷa -> xuỉa, chuỷa -> chuỉa, ghuỷa -> ghuỉa, khuỷa -> khuỉa, nhuỷa -> nhuỉa, phuỷa -> phuỉa, thuỷa -> thuỉa, nguỷa -> nguỉa, truỷa -> truỉa, uỷa -> uỉa, uýa -> uía, buýa -> buía, cuýa -> cuía, duýa -> duía, đuýa -> đuía, guýa -> guía, huýa -> huía, kuýa -> kuía, luýa -> luía, muýa -> muía, nuýa -> nuía, quýa -> quía, ruýa -> ruía, suýa -> suía, tuýa -> tuía, vuýa -> vuía, xuýa -> xuía, chuýa -> chuía, ghuýa -> ghuía, khuýa -> khuía, nhuýa -> nhuía, phuýa -> phuía, thuýa -> thuía, nguýa -> nguía, truýa -> truía, uýa -> uía, uỳa -> uìa, buỳa -> buìa, cuỳa -> cuìa, duỳa -> duìa, đuỳa -> đuìa, guỳa -> guìa, huỳa -> huìa, kuỳa -> kuìa, luỳa -> luìa, muỳa -> muìa, nuỳa -> nuìa, quỳa -> quìa, ruỳa -> ruìa, suỳa -> suìa, tuỳa -> tuìa, vuỳa -> vuìa, xuỳa -> xuìa, chuỳa -> chuìa, ghuỳa -> ghuìa, khuỳa -> khuìa, nhuỳa -> nhuìa, phuỳa -> phuìa, thuỳa -> thuìa, nguỳa -> nguìa, truỳa -> truìa, uỳa -> uìa, uỵa -> uịa, buỵa -> buịa, cuỵa -> cuịa, duỵa -> duịa, đuỵa -> đuịa, guỵa -> guịa, huỵa -> huịa, kuỵa -> kuịa, luỵa -> luịa, muỵa -> muịa, nuỵa -> nuịa, quỵa -> quịa, ruỵa -> ruịa, suỵa -> suịa, tuỵa -> tuịa, vuỵa -> vuịa, xuỵa -> xuịa, chuỵa -> chuịa, ghuỵa -> ghuịa, khuỵa -> khuịa, nhuỵa -> nhuịa, phuỵa -> phuịa, thuỵa -> thuịa, nguỵa -> nguịa, truỵa -> truịa, uỵa -> uịa

[uyê, uiê]:
buyêm -> buiêm, buyên -> buiên, buyênh -> buiênh, buyêng -> buiêng, buyễm -> buiễm, buyễn -> buiễn, buyễnh -> buiễnh, buyễng -> buiễng, buyểm -> buiểm, buyển -> buiển, buyểnh -> buiểnh, buyểng -> buiểng, buyếc -> buiếc, buyếm -> buiếm, buyến -> buiến, buyếp -> buiếp, buyết -> buiết, buyếch -> buiếch, buyếnh -> buiếnh, buyếng -> buiếng, buyềm -> buiềm, buyền -> buiền, buyềnh -> buiềnh, buyềng -> buiềng, buyệc -> buiệc, buyệm -> buiệm, buyện -> buiện, buyệp -> buiệp, buyệt -> buiệt, buyệch -> buiệch, buyệnh -> buiệnh, buyệng -> buiệng, cuyêm -> cuiêm, cuyên -> cuiên, cuyênh -> cuiênh, cuyêng -> cuiêng, cuyễm -> cuiễm, cuyễn -> cuiễn, cuyễnh -> cuiễnh, cuyễng -> cuiễng, cuyểm -> cuiểm, cuyển -> cuiển, cuyểnh -> cuiểnh, cuyểng -> cuiểng, cuyếc -> cuiếc, cuyếm -> cuiếm, cuyến -> cuiến, cuyếp -> cuiếp, cuyết -> cuiết, cuyếch -> cuiếch, cuyếnh -> cuiếnh, cuyếng -> cuiếng, cuyềm -> cuiềm, cuyền -> cuiền, cuyềnh -> cuiềnh, cuyềng -> cuiềng, cuyệc -> cuiệc, cuyệm -> cuiệm, cuyện -> cuiện, cuyệp -> cuiệp, cuyệt -> cuiệt, cuyệch -> cuiệch, cuyệnh -> cuiệnh, cuyệng -> cuiệng, duyêm -> duiêm, duyên -> duiên, duyênh -> duiênh, duyêng -> duiêng, duyễm -> duiễm, duyễn -> duiễn, duyễnh -> duiễnh, duyễng -> duiễng, duyểm -> duiểm, duyển -> duiển, duyểnh -> duiểnh, duyểng -> duiểng, duyếc -> duiếc, duyếm -> duiếm, duyến -> duiến, duyếp -> duiếp, duyết -> duiết, duyếch -> duiếch, duyếnh -> duiếnh, duyếng -> duiếng, duyềm -> duiềm, duyền -> duiền, duyềnh -> duiềnh, duyềng -> duiềng, duyệc -> duiệc, duyệm -> duiệm, duyện -> duiện, duyệp -> duiệp, duyệt -> duiệt, duyệch -> duiệch, duyệnh -> duiệnh, duyệng -> duiệng, đuyêm -> đuiêm, đuyên -> đuiên, đuyênh -> đuiênh, đuyêng -> đuiêng, đuyễm -> đuiễm, đuyễn -> đuiễn, đuyễnh -> đuiễnh, đuyễng -> đuiễng, đuyểm -> đuiểm, đuyển -> đuiển, đuyểnh -> đuiểnh, đuyểng -> đuiểng, đuyếc -> đuiếc, đuyếm -> đuiếm, đuyến -> đuiến, đuyếp -> đuiếp, đuyết -> đuiết, đuyếch -> đuiếch, đuyếnh -> đuiếnh, đuyếng -> đuiếng, đuyềm -> đuiềm, đuyền -> đuiền, đuyềnh -> đuiềnh, đuyềng -> đuiềng, đuyệc -> đuiệc, đuyệm -> đuiệm, đuyện -> đuiện, đuyệp -> đuiệp, đuyệt -> đuiệt, đuyệch -> đuiệch, đuyệnh -> đuiệnh, đuyệng -> đuiệng, guyêm -> guiêm, guyên -> guiên, guyênh -> guiênh, guyêng -> guiêng, guyễm -> guiễm, guyễn -> guiễn, guyễnh -> guiễnh, guyễng -> guiễng, guyểm -> guiểm, guyển -> guiển, guyểnh -> guiểnh, guyểng -> guiểng, guyếc -> guiếc, guyếm -> guiếm, guyến -> guiến, guyếp -> guiếp, guyết -> guiết, guyếch -> guiếch, guyếnh -> guiếnh, guyếng -> guiếng, guyềm -> guiềm, guyền -> guiền, guyềnh -> guiềnh, guyềng -> guiềng, guyệc -> guiệc, guyệm -> guiệm, guyện -> guiện, guyệp -> guiệp, guyệt -> guiệt, guyệch -> guiệch, guyệnh -> guiệnh, guyệng -> guiệng, huyêm -> huiêm, huyên -> huiên, huyênh -> huiênh, huyêng -> huiêng, huyễm -> huiễm, huyễn -> huiễn, huyễnh -> huiễnh, huyễng -> huiễng, huyểm -> huiểm, huyển -> huiển, huyểnh -> huiểnh, huyểng -> huiểng, huyếc -> huiếc, huyếm -> huiếm, huyến -> huiến, huyếp -> huiếp, huyết -> huiết, huyếch -> huiếch, huyếnh -> huiếnh, huyếng -> huiếng, huyềm -> huiềm, huyền -> huiền, huyềnh -> huiềnh, huyềng -> huiềng, huyệc -> huiệc, huyệm -> huiệm, huyện -> huiện, huyệp -> huiệp, huyệt -> huiệt, huyệch -> huiệch, huyệnh -> huiệnh, huyệng -> huiệng, kuyêm -> kuiêm, kuyên -> kuiên, kuyênh -> kuiênh, kuyêng -> kuiêng, kuyễm -> kuiễm, kuyễn -> kuiễn, kuyễnh -> kuiễnh, kuyễng -> kuiễng, kuyểm -> kuiểm, kuyển -> kuiển, kuyểnh -> kuiểnh, kuyểng -> kuiểng, kuyếc -> kuiếc, kuyếm -> kuiếm, kuyến -> kuiến, kuyếp -> kuiếp, kuyết -> kuiết, kuyếch -> kuiếch, kuyếnh -> kuiếnh, kuyếng -> kuiếng, kuyềm -> kuiềm, kuyền -> kuiền, kuyềnh -> kuiềnh, kuyềng -> kuiềng, kuyệc -> kuiệc, kuyệm -> kuiệm, kuyện -> kuiện, kuyệp -> kuiệp, kuyệt -> kuiệt, kuyệch -> kuiệch, kuyệnh -> kuiệnh, kuyệng -> kuiệng, luyêm -> luiêm, luyên -> luiên, luyênh -> luiênh, luyêng -> luiêng, luyễm -> luiễm, luyễn -> luiễn, luyễnh -> luiễnh, luyễng -> luiễng, luyểm -> luiểm, luyển -> luiển, luyểnh -> luiểnh, luyểng -> luiểng, luyếc -> luiếc, luyếm -> luiếm, luyến -> luiến, luyếp -> luiếp, luyết -> luiết, luyếch -> luiếch, luyếnh -> luiếnh, luyếng -> luiếng, luyềm -> luiềm, luyền -> luiền, luyềnh -> luiềnh, luyềng -> luiềng, luyệc -> luiệc, luyệm -> luiệm, luyện -> luiện, luyệp -> luiệp, luyệt -> luiệt, luyệch -> luiệch, luyệnh -> luiệnh, luyệng -> luiệng, muyêm -> muiêm, muyên -> muiên, muyênh -> muiênh, muyêng -> muiêng, muyễm -> muiễm, muyễn -> muiễn, muyễnh -> muiễnh, muyễng -> muiễng, muyểm -> muiểm, muyển -> muiển, muyểnh -> muiểnh, muyểng -> muiểng, muyếc -> muiếc, muyếm -> muiếm, muyến -> muiến, muyếp -> muiếp, muyết -> muiết, muyếch -> muiếch, muyếnh -> muiếnh, muyếng -> muiếng, muyềm -> muiềm, muyền -> muiền, muyềnh -> muiềnh, muyềng -> muiềng, muyệc -> muiệc, muyệm -> muiệm, muyện -> muiện, muyệp -> muiệp, muyệt -> muiệt, muyệch -> muiệch, muyệnh -> muiệnh, muyệng -> muiệng, nuyêm -> nuiêm, nuyên -> nuiên, nuyênh -> nuiênh, nuyêng -> nuiêng, nuyễm -> nuiễm, nuyễn -> nuiễn, nuyễnh -> nuiễnh, nuyễng -> nuiễng, nuyểm -> nuiểm, nuyển -> nuiển, nuyểnh -> nuiểnh, nuyểng -> nuiểng, nuyếc -> nuiếc, nuyếm -> nuiếm, nuyến -> nuiến, nuyếp -> nuiếp, nuyết -> nuiết, nuyếch -> nuiếch, nuyếnh -> nuiếnh, nuyếng -> nuiếng, nuyềm -> nuiềm, nuyền -> nuiền, nuyềnh -> nuiềnh, nuyềng -> nuiềng, nuyệc -> nuiệc, nuyệm -> nuiệm, nuyện -> nuiện, nuyệp -> nuiệp, nuyệt -> nuiệt, nuyệch -> nuiệch, nuyệnh -> nuiệnh, nuyệng -> nuiệng, quyêm -> quiêm, quyên -> quiên, quyênh -> quiênh, quyêng -> quiêng, quyễm -> quiễm, quyễn -> quiễn, quyễnh -> quiễnh, quyễng -> quiễng, quyểm -> quiểm, quyển -> quiển, quyểnh -> quiểnh, quyểng -> quiểng, quyếc -> quiếc, quyếm -> quiếm, quyến -> quiến, quyếp -> quiếp, quyết -> quiết, quyếch -> quiếch, quyếnh -> quiếnh, quyếng -> quiếng, quyềm -> quiềm, quyền -> quiền, quyềnh -> quiềnh, quyềng -> quiềng, quyệc -> quiệc, quyệm -> quiệm, quyện -> quiện, quyệp -> quiệp, quyệt -> quiệt, quyệch -> quiệch, quyệnh -> quiệnh, quyệng -> quiệng, ruyêm -> ruiêm, ruyên -> ruiên, ruyênh -> ruiênh, ruyêng -> ruiêng, ruyễm -> ruiễm, ruyễn -> ruiễn, ruyễnh -> ruiễnh, ruyễng -> ruiễng, ruyểm -> ruiểm, ruyển -> ruiển, ruyểnh -> ruiểnh, ruyểng -> ruiểng, ruyếc -> ruiếc, ruyếm -> ruiếm, ruyến -> ruiến, ruyếp -> ruiếp, ruyết -> ruiết, ruyếch -> ruiếch, ruyếnh -> ruiếnh, ruyếng -> ruiếng, ruyềm -> ruiềm, ruyền -> ruiền, ruyềnh -> ruiềnh, ruyềng -> ruiềng, ruyệc -> ruiệc, ruyệm -> ruiệm, ruyện -> ruiện, ruyệp -> ruiệp, ruyệt -> ruiệt, ruyệch -> ruiệch, ruyệnh -> ruiệnh, ruyệng -> ruiệng, suyêm -> suiêm, suyên -> suiên, suyênh -> suiênh, suyêng -> suiêng, suyễm -> suiễm, suyễn -> suiễn, suyễnh -> suiễnh, suyễng -> suiễng, suyểm -> suiểm, suyển -> suiển, suyểnh -> suiểnh, suyểng -> suiểng, suyếc -> suiếc, suyếm -> suiếm, suyến -> suiến, suyếp -> suiếp, suyết -> suiết, suyếch -> suiếch, suyếnh -> suiếnh, suyếng -> suiếng, suyềm -> suiềm, suyền -> suiền, suyềnh -> suiềnh, suyềng -> suiềng, suyệc -> suiệc, suyệm -> suiệm, suyện -> suiện, suyệp -> suiệp, suyệt -> suiệt, suyệch -> suiệch, suyệnh -> suiệnh, suyệng -> suiệng, tuyêm -> tuiêm, tuyên -> tuiên, tuyênh -> tuiênh, tuyêng -> tuiêng, tuyễm -> tuiễm, tuyễn -> tuiễn, tuyễnh -> tuiễnh, tuyễng -> tuiễng, tuyểm -> tuiểm, tuyển -> tuiển, tuyểnh -> tuiểnh, tuyểng -> tuiểng, tuyếc -> tuiếc, tuyếm -> tuiếm, tuyến -> tuiến, tuyếp -> tuiếp, tuyết -> tuiết, tuyếch -> tuiếch, tuyếnh -> tuiếnh, tuyếng -> tuiếng, tuyềm -> tuiềm, tuyền -> tuiền, tuyềnh -> tuiềnh, tuyềng -> tuiềng, tuyệc -> tuiệc, tuyệm -> tuiệm, tuyện -> tuiện, tuyệp -> tuiệp, tuyệt -> tuiệt, tuyệch -> tuiệch, tuyệnh -> tuiệnh, tuyệng -> tuiệng, vuyêm -> vuiêm, vuyên -> vuiên, vuyênh -> vuiênh, vuyêng -> vuiêng, vuyễm -> vuiễm, vuyễn -> vuiễn, vuyễnh -> vuiễnh, vuyễng -> vuiễng, vuyểm -> vuiểm, vuyển -> vuiển, vuyểnh -> vuiểnh, vuyểng -> vuiểng, vuyếc -> vuiếc, vuyếm -> vuiếm, vuyến -> vuiến, vuyếp -> vuiếp, vuyết -> vuiết, vuyếch -> vuiếch, vuyếnh -> vuiếnh, vuyếng -> vuiếng, vuyềm -> vuiềm, vuyền -> vuiền, vuyềnh -> vuiềnh, vuyềng -> vuiềng, vuyệc -> vuiệc, vuyệm -> vuiệm, vuyện -> vuiện, vuyệp -> vuiệp, vuyệt -> vuiệt, vuyệch -> vuiệch, vuyệnh -> vuiệnh, vuyệng -> vuiệng, xuyêm -> xuiêm, xuyên -> xuiên, xuyênh -> xuiênh, xuyêng -> xuiêng, xuyễm -> xuiễm, xuyễn -> xuiễn, xuyễnh -> xuiễnh, xuyễng -> xuiễng, xuyểm -> xuiểm, xuyển -> xuiển, xuyểnh -> xuiểnh, xuyểng -> xuiểng, xuyếc -> xuiếc, xuyếm -> xuiếm, xuyến -> xuiến, xuyếp -> xuiếp, xuyết -> xuiết, xuyếch -> xuiếch, xuyếnh -> xuiếnh, xuyếng -> xuiếng, xuyềm -> xuiềm, xuyền -> xuiền, xuyềnh -> xuiềnh, xuyềng -> xuiềng, xuyệc -> xuiệc, xuyệm -> xuiệm, xuyện -> xuiện, xuyệp -> xuiệp, xuyệt -> xuiệt, xuyệch -> xuiệch, xuyệnh -> xuiệnh, xuyệng -> xuiệng, chuyêm -> chuiêm, chuyên -> chuiên, chuyênh -> chuiênh, chuyêng -> chuiêng, chuyễm -> chuiễm, chuyễn -> chuiễn, chuyễnh -> chuiễnh, chuyễng -> chuiễng, chuyểm -> chuiểm, chuyển -> chuiển, chuyểnh -> chuiểnh, chuyểng -> chuiểng, chuyếc -> chuiếc, chuyếm -> chuiếm, chuyến -> chuiến, chuyếp -> chuiếp, chuyết -> chuiết, chuyếch -> chuiếch, chuyếnh -> chuiếnh, chuyếng -> chuiếng, chuyềm -> chuiềm, chuyền -> chuiền, chuyềnh -> chuiềnh, chuyềng -> chuiềng, chuyệc -> chuiệc, chuyệm -> chuiệm, chuyện -> chuiện, chuyệp -> chuiệp, chuyệt -> chuiệt, chuyệch -> chuiệch, chuyệnh -> chuiệnh, chuyệng -> chuiệng, ghuyêm -> ghuiêm, ghuyên -> ghuiên, ghuyênh -> ghuiênh, ghuyêng -> ghuiêng, ghuyễm -> ghuiễm, ghuyễn -> ghuiễn, ghuyễnh -> ghuiễnh, ghuyễng -> ghuiễng, ghuyểm -> ghuiểm, ghuyển -> ghuiển, ghuyểnh -> ghuiểnh, ghuyểng -> ghuiểng, ghuyếc -> ghuiếc, ghuyếm -> ghuiếm, ghuyến -> ghuiến, ghuyếp -> ghuiếp, ghuyết -> ghuiết, ghuyếch -> ghuiếch, ghuyếnh -> ghuiếnh, ghuyếng -> ghuiếng, ghuyềm -> ghuiềm, ghuyền -> ghuiền, ghuyềnh -> ghuiềnh, ghuyềng -> ghuiềng, ghuyệc -> ghuiệc, ghuyệm -> ghuiệm, ghuyện -> ghuiện, ghuyệp -> ghuiệp, ghuyệt -> ghuiệt, ghuyệch -> ghuiệch, ghuyệnh -> ghuiệnh, ghuyệng -> ghuiệng, khuyêm -> khuiêm, khuyên -> khuiên, khuyênh -> khuiênh, khuyêng -> khuiêng, khuyễm -> khuiễm, khuyễn -> khuiễn, khuyễnh -> khuiễnh, khuyễng -> khuiễng, khuyểm -> khuiểm, khuyển -> khuiển, khuyểnh -> khuiểnh, khuyểng -> khuiểng, khuyếc -> khuiếc, khuyếm -> khuiếm, khuyến -> khuiến, khuyếp -> khuiếp, khuyết -> khuiết, khuyếch -> khuiếch, khuyếnh -> khuiếnh, khuyếng -> khuiếng, khuyềm -> khuiềm, khuyền -> khuiền, khuyềnh -> khuiềnh, khuyềng -> khuiềng, khuyệc -> khuiệc, khuyệm -> khuiệm, khuyện -> khuiện, khuyệp -> khuiệp, khuyệt -> khuiệt, khuyệch -> khuiệch, khuyệnh -> khuiệnh, khuyệng -> khuiệng, nhuyêm -> nhuiêm, nhuyên -> nhuiên, nhuyênh -> nhuiênh, nhuyêng -> nhuiêng, nhuyễm -> nhuiễm, nhuyễn -> nhuiễn, nhuyễnh -> nhuiễnh, nhuyễng -> nhuiễng, nhuyểm -> nhuiểm, nhuyển -> nhuiển, nhuyểnh -> nhuiểnh, nhuyểng -> nhuiểng, nhuyếc -> nhuiếc, nhuyếm -> nhuiếm, nhuyến -> nhuiến, nhuyếp -> nhuiếp, nhuyết -> nhuiết, nhuyếch -> nhuiếch, nhuyếnh -> nhuiếnh, nhuyếng -> nhuiếng, nhuyềm -> nhuiềm, nhuyền -> nhuiền, nhuyềnh -> nhuiềnh, nhuyềng -> nhuiềng, nhuyệc -> nhuiệc, nhuyệm -> nhuiệm, nhuyện -> nhuiện, nhuyệp -> nhuiệp, nhuyệt -> nhuiệt, nhuyệch -> nhuiệch, nhuyệnh -> nhuiệnh, nhuyệng -> nhuiệng, phuyêm -> phuiêm, phuyên -> phuiên, phuyênh -> phuiênh, phuyêng -> phuiêng, phuyễm -> phuiễm, phuyễn -> phuiễn, phuyễnh -> phuiễnh, phuyễng -> phuiễng, phuyểm -> phuiểm, phuyển -> phuiển, phuyểnh -> phuiểnh, phuyểng -> phuiểng, phuyếc -> phuiếc, phuyếm -> phuiếm, phuyến -> phuiến, phuyếp -> phuiếp, phuyết -> phuiết, phuyếch -> phuiếch, phuyếnh -> phuiếnh, phuyếng -> phuiếng, phuyềm -> phuiềm, phuyền -> phuiền, phuyềnh -> phuiềnh, phuyềng -> phuiềng, phuyệc -> phuiệc, phuyệm -> phuiệm, phuyện -> phuiện, phuyệp -> phuiệp, phuyệt -> phuiệt, phuyệch -> phuiệch, phuyệnh -> phuiệnh, phuyệng -> phuiệng, thuyêm -> thuiêm, thuyên -> thuiên, thuyênh -> thuiênh, thuyêng -> thuiêng, thuyễm -> thuiễm, thuyễn -> thuiễn, thuyễnh -> thuiễnh, thuyễng -> thuiễng, thuyểm -> thuiểm, thuyển -> thuiển, thuyểnh -> thuiểnh, thuyểng -> thuiểng, thuyếc -> thuiếc, thuyếm -> thuiếm, thuyến -> thuiến, thuyếp -> thuiếp, thuyết -> thuiết, thuyếch -> thuiếch, thuyếnh -> thuiếnh, thuyếng -> thuiếng, thuyềm -> thuiềm, thuyền -> thuiền, thuyềnh -> thuiềnh, thuyềng -> thuiềng, thuyệc -> thuiệc, thuyệm -> thuiệm, thuyện -> thuiện, thuyệp -> thuiệp, thuyệt -> thuiệt, thuyệch -> thuiệch, thuyệnh -> thuiệnh, thuyệng -> thuiệng, nguyêm -> nguiêm, nguyên -> nguiên, nguyênh -> nguiênh, nguyêng -> nguiêng, nguyễm -> nguiễm, nguyễn -> nguiễn, nguyễnh -> nguiễnh, nguyễng -> nguiễng, nguyểm -> nguiểm, nguyển -> nguiển, nguyểnh -> nguiểnh, nguyểng -> nguiểng, nguyếc -> nguiếc, nguyếm -> nguiếm, nguyến -> nguiến, nguyếp -> nguiếp, nguyết -> nguiết, nguyếch -> nguiếch, nguyếnh -> nguiếnh, nguyếng -> nguiếng, nguyềm -> nguiềm, nguyền -> nguiền, nguyềnh -> nguiềnh, nguyềng -> nguiềng, nguyệc -> nguiệc, nguyệm -> nguiệm, nguyện -> nguiện, nguyệp -> nguiệp, nguyệt -> nguiệt, nguyệch -> nguiệch, nguyệnh -> nguiệnh, nguyệng -> nguiệng, truyêm -> truiêm, truyên -> truiên, truyênh -> truiênh, truyêng -> truiêng, truyễm -> truiễm, truyễn -> truiễn, truyễnh -> truiễnh, truyễng -> truiễng, truyểm -> truiểm, truyển -> truiển, truyểnh -> truiểnh, truyểng -> truiểng, truyếc -> truiếc, truyếm -> truiếm, truyến -> truiến, truyếp -> truiếp, truyết -> truiết, truyếch -> truiếch, truyếnh -> truiếnh, truyếng -> truiếng, truyềm -> truiềm, truyền -> truiền, truyềnh -> truiềnh, truyềng -> truiềng, truyệc -> truiệc, truyệm -> truiệm, truyện -> truiện, truyệp -> truiệp, truyệt -> truiệt, truyệch -> truiệch, truyệnh -> truiệnh, truyệng -> truiệng, nguyêm -> nguiêm, nguyên -> nguiên, nguyênh -> nguiênh, nguyêng -> nguiêng, nguyễm -> nguiễm, nguyễn -> nguiễn, nguyễnh -> nguiễnh, nguyễng -> nguiễng, nguyểm -> nguiểm, nguyển -> nguiển, nguyểnh -> nguiểnh, nguyểng -> nguiểng, nguyếc -> nguiếc, nguyếm -> nguiếm, nguyến -> nguiến, nguyếp -> nguiếp, nguyết -> nguiết, nguyếch -> nguiếch, nguyếnh -> nguiếnh, nguyếng -> nguiếng, nguyềm -> nguiềm, nguyền -> nguiền, nguyềnh -> nguiềnh, nguyềng -> nguiềng, nguyệc -> nguiệc, nguyệm -> nguiệm, nguyện -> nguiện, nguyệp -> nguiệp, nguyệt -> nguiệt, nguyệch -> nguiệch, nguyệnh -> nguiệnh, nguyệng -> nguiệng, uyêm -> uiêm, uyên -> uiên, uyênh -> uiênh, uyêng -> uiêng, uyễm -> uiễm, uyễn -> uiễn, uyễnh -> uiễnh, uyễng -> uiễng, uyểm -> uiểm, uyển -> uiển, uyểnh -> uiểnh, uyểng -> uiểng, uyếc -> uiếc, uyếm -> uiếm, uyến -> uiến, uyếp -> uiếp, uyết -> uiết, uyếch -> uiếch, uyếnh -> uiếnh, uyếng -> uiếng, uyềm -> uiềm, uyền -> uiền, uyềnh -> uiềnh, uyềng -> uiềng, uyệc -> uiệc, uyệm -> uiệm, uyện -> uiện, uyệp -> uiệp, uyệt -> uiệt, uyệch -> uiệch, uyệnh -> uiệnh, uyệng -> uiệng

[uyu -> uiu]:
uyu -> uiu, buyu -> buiu, cuyu -> cuiu, duyu -> duiu, đuyu -> đuiu, guyu -> guiu, huyu -> huiu, kuyu -> kuiu, luyu -> luiu, muyu -> muiu, nuyu -> nuiu, quuyu -> quuiu, ruyu -> ruiu, suyu -> suiu, tuyu -> tuiu, vuyu -> vuiu, xuyu -> xuiu, chuyu -> chuiu, ghuyu -> ghuiu, khuyu -> khuiu, nhuyu -> nhuiu, phuyu -> phuiu, thuyu -> thuiu, nguyu -> nguiu, truyu -> truiu, uyu -> uiu, uỹu -> uĩu, buỹu -> buĩu, cuỹu -> cuĩu, duỹu -> duĩu, đuỹu -> đuĩu, guỹu -> guĩu, huỹu -> huĩu, kuỹu -> kuĩu, luỹu -> luĩu, muỹu -> muĩu, nuỹu -> nuĩu, quuỹu -> quuĩu, ruỹu -> ruĩu, suỹu -> suĩu, tuỹu -> tuĩu, vuỹu -> vuĩu, xuỹu -> xuĩu, chuỹu -> chuĩu, ghuỹu -> ghuĩu, khuỹu -> khuĩu, nhuỹu -> nhuĩu, phuỹu -> phuĩu, thuỹu -> thuĩu, nguỹu -> nguĩu, truỹu -> truĩu, uỹu -> uĩu, uỷu -> uỉu, buỷu -> buỉu, cuỷu -> cuỉu, duỷu -> duỉu, đuỷu -> đuỉu, guỷu -> guỉu, huỷu -> huỉu, kuỷu -> kuỉu, luỷu -> luỉu, muỷu -> muỉu, nuỷu -> nuỉu, quuỷu -> quuỉu, ruỷu -> ruỉu, suỷu -> suỉu, tuỷu -> tuỉu, vuỷu -> vuỉu, xuỷu -> xuỉu, chuỷu -> chuỉu, ghuỷu -> ghuỉu, khuỷu -> khuỉu, nhuỷu -> nhuỉu, phuỷu -> phuỉu, thuỷu -> thuỉu, nguỷu -> nguỉu, truỷu -> truỉu, uỷu -> uỉu, uýu -> uíu, buýu -> buíu, cuýu -> cuíu, duýu -> duíu, đuýu -> đuíu, guýu -> guíu, huýu -> huíu, kuýu -> kuíu, luýu -> luíu, muýu -> muíu, nuýu -> nuíu, quuýu -> quuíu, ruýu -> ruíu, suýu -> suíu, tuýu -> tuíu, vuýu -> vuíu, xuýu -> xuíu, chuýu -> chuíu, ghuýu -> ghuíu, khuýu -> khuíu, nhuýu -> nhuíu, phuýu -> phuíu, thuýu -> thuíu, nguýu -> nguíu, truýu -> truíu, uýu -> uíu, uỳu -> uìu, buỳu -> buìu, cuỳu -> cuìu, duỳu -> duìu, đuỳu -> đuìu, guỳu -> guìu, huỳu -> huìu, kuỳu -> kuìu, luỳu -> luìu, muỳu -> muìu, nuỳu -> nuìu, quuỳu -> quuìu, ruỳu -> ruìu, suỳu -> suìu, tuỳu -> tuìu, vuỳu -> vuìu, xuỳu -> xuìu, chuỳu -> chuìu, ghuỳu -> ghuìu, khuỳu -> khuìu, nhuỳu -> nhuìu, phuỳu -> phuìu, thuỳu -> thuìu, nguỳu -> nguìu, truỳu -> truìu, uỳu -> uìu, uỵu -> uịu, buỵu -> buịu, cuỵu -> cuịu, duỵu -> duịu, đuỵu -> đuịu, guỵu -> guịu, huỵu -> huịu, kuỵu -> kuịu, luỵu -> luịu, muỵu -> muịu, nuỵu -> nuịu, quuỵu -> quuịu, ruỵu -> ruịu, suỵu -> suịu, tuỵu -> tuịu, vuỵu -> vuịu, xuỵu -> xuịu, chuỵu -> chuịu, ghuỵu -> ghuịu, khuỵu -> khuịu, nhuỵu -> nhuịu, phuỵu -> phuịu, thuỵu -> thuịu, nguỵu -> nguịu, truỵu -> truịu, uỵu -> uịu

[yê, iê]:
yêm -> iêm, yên -> iên, yênh -> iênh, yêng -> iêng, yễm -> iễm, yễn -> iễn, yễnh -> iễnh, yễng -> iễng, yểm -> iểm, yển -> iển, yểnh -> iểnh, yểng -> iểng, yếc -> iếc, yếm -> iếm, yến -> iến, yếp -> iếp, yết -> iết, yếch -> iếch, yếnh -> iếnh, yếng -> iếng, yê`m -> iê`m, yê`n -> iê`n, yê`nh -> iê`nh, yê`ng -> iê`ng, yệc -> iệc, yệm -> iệm, yện -> iện, yệp -> iệp, yệt -> iệt, yệch -> iệch, yệnh -> iệnh, yệng -> iệng

[yêu, iêu]:
yêu -> iêu, byêu -> biêu, cyêu -> ciêu, dyêu -> diêu, đyêu -> điêu, gyêu -> giêu, hyêu -> hiêu, kyêu -> kiêu, lyêu -> liêu, myêu -> miêu, nyêu -> niêu, quyêu -> quiêu, ryêu -> riêu, syêu -> siêu, tyêu -> tiêu, vyêu -> viêu, xyêu -> xiêu, chyêu -> chiêu, ghyêu -> ghiêu, khyêu -> khiêu, nhyêu -> nhiêu, phyêu -> phiêu, thyêu -> thiêu, tryêu -> triêu, yêu -> iêu, yễu -> iễu, byễu -> biễu, cyễu -> ciễu, dyễu -> diễu, đyễu -> điễu, gyễu -> giễu, hyễu -> hiễu, kyễu -> kiễu, lyễu -> liễu, myễu -> miễu, nyễu -> niễu, quyễu -> quiễu, ryễu -> riễu, syễu -> siễu, tyễu -> tiễu, vyễu -> viễu, xyễu -> xiễu, chyễu -> chiễu, ghyễu -> ghiễu, khyễu -> khiễu, nhyễu -> nhiễu, phyễu -> phiễu, thyễu -> thiễu, tryễu -> triễu, yễu -> iễu, yểu -> iểu, byểu -> biểu, cyểu -> ciểu, dyểu -> diểu, đyểu -> điểu, gyểu -> giểu, hyểu -> hiểu, kyểu -> kiểu, lyểu -> liểu, myểu -> miểu, nyểu -> niểu, quyểu -> quiểu, ryểu -> riểu, syểu -> siểu, tyểu -> tiểu, vyểu -> viểu, xyểu -> xiểu, chyểu -> chiểu, ghyểu -> ghiểu, khyểu -> khiểu, nhyểu -> nhiểu, phyểu -> phiểu, thyểu -> thiểu, tryểu -> triểu, yểu -> iểu, yếu -> iếu, byếu -> biếu, cyếu -> ciếu, dyếu -> diếu, đyếu -> điếu, gyếu -> giếu, hyếu -> hiếu, kyếu -> kiếu, lyếu -> liếu, myếu -> miếu, nyếu -> niếu, quyếu -> quiếu, ryếu -> riếu, syếu -> siếu, tyếu -> tiếu, vyếu -> viếu, xyếu -> xiếu, chyếu -> chiếu, ghyếu -> ghiếu, khyếu -> khiếu, nhyếu -> nhiếu, phyếu -> phiếu, thyếu -> thiếu, tryếu -> triếu, yếu -> iếu, yều -> iều, byều -> biều, cyều -> ciều, dyều -> diều, đyều -> điều, gyều -> giều, hyều -> hiều, kyều -> kiều, lyều -> liều, myều -> miều, nyều -> niều, quyều -> quiều, ryều -> riều, syều -> siều, tyều -> tiều, vyều -> viều, xyều -> xiều, chyều -> chiều, ghyều -> ghiều, khyều -> khiều, nhyều -> nhiều, phyều -> phiều, thyều -> thiều, tryều -> triều, yều -> iều, yệu -> iệu, byệu -> biệu, cyệu -> ciệu, dyệu -> diệu, đyệu -> điệu, gyệu -> giệu, hyệu -> hiệu, kyệu -> kiệu, lyệu -> liệu, myệu -> miệu, nyệu -> niệu, quyệu -> quiệu, ryệu -> riệu, syệu -> siệu, tyệu -> tiệu, vyệu -> việu, xyệu -> xiệu, chyệu -> chiệu, ghyệu -> ghiệu, khyệu -> khiệu, nhyệu -> nhiệu, phyệu -> phiệu, thyệu -> thiệu, tryệu -> triệu, yệu -> iệu


°°°